YOUR PERFECT FIT
Mēs pieņemam maksājumus

Lietošanas noteikumi

Pirms SIA “Bukrey Fit” (Turpmāk tekstā – “Sporta klubs”) sporta kluba abonementa iegādes, Klientam ir tiesības un iespējas noskaidrot visu interesējošo informāciju par sniegto pakalpojumu un izvērtēt, vai Klients vēlas iegādāties sporta kluba abonementu. Pēc līguma noslēgšanas un abonementa iegādes Klientam netiek atgriezti līdzekļi par iegādāto abonementu.

ABONEMENTU VEIDI

Kompānijas līgumi un abonementi : 1 dienas abonements, 2 nēdēļu abonements, viena mēneša abonements, trīs mēnešu abonements, sešu mēnešu abonements, beztermiņa abonements, 365 dienu abonemets.

IESALDĒŠANAS / ABONEMENTA NODOŠANAS IESPĒJA UN REGULĀRAS NORAKSTĪŠANAS ATCELŠANAS NOTEIKUMI.

“Ja Klientam ir noslēgts līgums (abonements) ar ikmēneša automātiskiem maksājumiem, tad klients var lauzt līgumu,  informējot par to kompāniju pa e-pastu info@bukrey.fit, zvanot uz kompānijas tālruņa numuru +37127004299, kā arī patstāvīgi lauzt līgumu savā personīgajā kabinetā kompānijas mājaslapā. Klientam ir jāpaziņo par līguma laušanu vismaz 14 kalendāras dienas pirms nākoša automātiska maksājuma. Līgums tiks lauzts 14. dienā kopš attiecīga ziņojuma saņemšanas.

Gadījumā, kad klients ir paziņojis par līguma laušanu, bet 14 dienu periodā no klienta tika iekāsēts kārtējais automātiskais maksājums, tad šī maksājuma summa Klientam netiek atgriezta un līgums tiek automātiski pagarināts uz vienu kalendāro mēnesi kopš pēdējā automātiskā maksājuma saņemšanas dienās. Tajā laikā Klientam ir iespējā turpināt lietot Kompānijas pakalpojumus, apmeklēt izvēlēto Sporta klubu.

Ja  pēc  abonementa  iegādes  tiešsaistē  vai  klātienē  Klients  ne  reizi nav  apmeklējis  izvēlēto  Sporta  klubu;  Ja  pēc  abonementa  iegādes tiešsaistē  Klients  vēlas  izmantot  14  dienu  atteikuma  tiesības;  Ja

atteikuma  iemesls  ir  saistīts  ar  Klienta  veselības  stāvokli,  tajā skaitā,  kopējā  fiziskkā  stāvokļa  pasliktināšanos,  traumu, grūtniecību  utml.  Klientam  veselības  stāvoklis  jāpamato  ar ārstniecības  personas  atzinumu  un  jāiesniedz  sporta  kluba administrācijai  izziņa  par  veselības  stāvokli.  Klientam  tiek  atgriezti līdzekļi  par  visu  laiku,  kad  abonements  netika  izmantots.
Vēršam arī uzmanību. ja klientam ir iegādāts abonements ar ikmenēša automatsko maksājumu. vēlas slēgt līgumu pirms termiņa beuigām, tad klientam ir jātgriež atlaide, kas bija sniegta klientam no sporta kuba puses. Piemērs ikmēneša abonementa cena 39.95 euro.  mēneša abonementa cena 59.95  euro  ( cena var mainīties) Klients izmanotaja abonementu 5 mēnēšus , starpība par katru menesi 20 euro apmera, lai slēgtu līgumu ātrāk, pirms noslēgtā līgums termiņa beigšanas datuma,  nepieciešams starpibu atgriezt klubam ( piem. 20 euro  x 5 mēneši  = 100 euro ) 

Pirms Līguma termiņa izbeigšanās, Klients saņem īsziņu no Kompānijas par līguma pārtraukšanu.”

Kompanija izbeidzas līguma saistības ,kad klients uzraksta atteikumu mums uz mūsu ē-pastu info@bukrey.fit, personīgajā kabinetā sadaļā “profils” ,vai piezvana pa tālruni +37127004299. Līguma saistības kompanija pārtrauc 2 darba dienu laikā pēc līguma termiņa beigām. Ja 2 darba dienu laikā līgums netika lauzts, un klientam automātiski no kartes tiek noņemti naudas līdzēkļi, tad kompanija šos naudas līdzekļus atgriež atpakaļ klientam uz norādīto konta numuru, ko sniedz klients.

Pirms Līguma termiņa izbeigšanās, Klients saņem isziņu no kompanijas par līguma pārtraukšanu.

Klients var iesaldēt līgumu uz 30 dienām, naudas līdzēkļi par abonementu netiks noņemti, iesāldēšanas cena ir atgarīga no ilguma: 2 nedēļām – 4,99 euro , vienam mēnesim – 9,99 euro.

Klienta kabinetā Klients reģistrējas caur mūsu majas lapu, ievadot visus datus ko lūdz mājas lapa: Klienta Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts. Klients mājaslapā izvēlas sev vēlamo abonementu, un seko tālakai informācijai, kas ir aprakstīta līguma noteikumos.

Pušu tiesības un pienākumi

PĀRDEVĒJA / PIRCĒJA PIENĀKUMI

Kompānijai ir tiesības:

saņemt samaksu par piedāvātiem pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem; prasīt Klientam uzrādīt medicīnisko izziņu par Klienta veselības stāvokli;

atdot Klienta vietu grupā, ja Klients neveic maksājumu vai nepagarina Līgumu 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Līguma termiņa izbeigšanās dienas.

Kompānijai ir pienākums:

nodrošināt Klientam izvēlētās grupas nodarbību apmeklējumu atbilstoši Līguma noteikumiem, ja izvēlētajā grupā ir pieejamas vietas;

Klientam ir tiesības:

Apmeklēt izvēlētās grupas nodarbības. Pēc saskaņošanas ar Kompāniju, Klients ir tiesīgs mainīt nodarbību grupu, ja citā grupā ir pieejamas vietas; Izmantot abonementam atbilstošus bonusus.

PERSONĪGĀ KABINETA LIETOŠANAS KĀRTĪBA

Klientam un Kompānijai ir pienākums patiesi, precīzi un pilnīgi norādīt personas datus, tai skaitā maksājumu kartes datus, kā arī pārbaudīt Klienta zonā norādīto datu pareizību. Ja norādītie personas dati ir novecojuši Klientam nepieciešams aktualizēt novecojušos datus Klienta zonā, bet, ja šāda aktualizācija nav iespējama, informēt Kompāniju par jebkādām izmaiņām Klienta zonā norādītajos Klienta datos, tai skaitā par mobilā tālruņa numura un elektroniskā pasta adreses izmaiņām;

nodrošināt, lai jebkādi dati, kas nodrošina piekļuvi Klienta zonai, tai skaitā parole un piekļuves kods, ko Kompānija nosūtījusi Klientam īsziņā uz mobilā tālruņa numuru reģistrācijai mājaslapā netiek izpausti trešajām personām;

Klienta zona – mājaslapas daļa, kurā Klients reģistrējas un kurai Klients saņem piekļuvi, ievadot lietotājvārdu un paroli, kas tika izveidoti, Klientam reģistrējoties Mājaslapā: Lietotāja vārds, klienta e-pasts, parole nāk automātiski uz norādīto klienta ē-pastu vai Whatsapp

Klienta personīgajā kabinetā Klients reģistrējas caur mūsu majas lapu, ievadot,visus datus ko lūdz majas lapa: Klienta Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts. Izvēlas mājas lapā sev vēlamo abonementu, un seko tālakai informācijai, kas ir aprakstīta līguma noteikumu 1.14, 2. punktos

Klients – rīcībspējīga fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai atzīta par pilngadīgu Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un kura ir noslēgusi Līgumu ar Kompāniju;

Vispārīgie Kluba apmeklēšanas noteikumi – noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek īstenota piekļuve Klubam, pakalpojumu saņemšanu Klubā, atrašanos Klubā, uzvedību Kluba apmeklējuma laikā, sporta inventāra un aprīkojuma lietošanas noteikumus Klubā, kā arī nosaka Klienta un Kompānijas tiesības un pienākumus, Klientam apmeklējot Klubu, ar kuriem Klients var iepazīties mājaslapā vai Klubā;

Klubs – interneta mājaslapā norādītais Bukrey Fit sporta klubs, kas pieder kompānijai, kuru Klients ir tiesīgs apmeklēt kompānijas piedāvāto pakalpojumu saņemšanai atbilstoši iegādātā abonementa veidam un Līguma noteikumiem;

Kluba darba laiks ir noradīts mūsu mājas lapā www.bukrey.fit , kur klients var rezervēt sev vietu grupu nodarbībās, redzot cik brīvas vietas ir pieejamas, un kādos laikos notiek treniņi. Kompanija vienmēr informēs klientu par darba laika izmaiņēm caur e-pastu vai kontakttālruni, ko ir norādijis klients Izņēmuma gadījumā Klientam var tikt atgriezti līdzekļi sekojošos gadījumos:

Ja pēc abonementa iegādes tiešsaistē vai klātienē Klients ne reizi nav apmeklējis izvēlēto Sporta klubu; Ja pēc abonementa iegādes tiešsaistē Klients vēlas izmantot 14 dienu atteikuma tiesības; Ja atteikuma iemesls ir saistīts ar Klienta veselības stāvokli, tajā skaitā, kopējā fiziskkā stāvokļa pasliktināšanos, traumu, grūtniecību utml. Klientam veselības stāvoklis jāpamato ar ārstniecības personas atzinumu un jāiesniedz sporta kluba administrācijai izziņa par veselības stāvokli. Klientam tiek atgriezti līdzekļi par visu laiku, kurā abonements netika izmantots

STRĪDU RISINĀŠANA

Klientam – privātpersonai, kas Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē ir uzskatāma par patērētāju (turpmāk tekstā – “Patērētājs”), ir tiesības vērsties pēc palīdzības strīdu risināšanā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (turpmāk tekstā – “PTAC”).

Papildus augstāk minētajam, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā noteiktajai kārtībai, Patērētājam ir tiesības vērsties pēc ārpustiesas strīda risinājuma, tostarp, pie Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijas.

PTAC kontaktinformācija:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Adrese: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010

Tālrunis: 65452554

E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

Mājaslapa:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0

Maksa: bez maksas

Valoda: latviešu

Strīdu risināšana, izmantojot Eiropas Komisijas nodrošināto Interneta platformu:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV Patērētājam ir jāņem vērā, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un ārpustiesas strīda risinātājs neizskata strīdu, ja patērētājs sākumā nam vērsies pie pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, lai risinātu strīdu pārrunu ceļā. Attiecīgi, pirms vēršanās pie attiecīgajām iestādēm, sākumā ir nepieciešams mēģināt panākt vienošanos ar komersantu. Ja patērētājs ir vērsies pie komersanta, un strīda puses nav spējušas vienoties pārrunu ceļā, tad nākamais solis ir patērētāja rakstveida iesniegums komersantam, kurā norādāma sekojoša informācija: Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija; Iesnieguma iesniegšanas datums; Strīda būtība, prasījums un prasījuma pamatojums.

Ja komersants atsakās pildīt patērētāja prasījumu vai patērētāju neapmierina pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais risinājums, tad patērētājs var vērsties ar prasījumu PTAC, pie iestādēm kas palīdz risināt strīdus ārpus tiesas vai tiesā, atbilstoši izskatāmā strīda būtībai un prasījuma apmēram.

0/5 (0 Reviews)

VAI JUMS IR JAUTĀJUMI?

ATSTĀJIET SAVU KONTAKTI
un mēs ar prieku atbildēsim uz tiem!

+371 270 04 299 info@bukrey.fit

Mūsu klubu adreses:

BUKREY FIT IĻĢUCIEMS: Riga, Vecā Buļļu iela 27
BUKREY FIT PĻAVNIEKI: Riga, Saharova iela 13A

   Pierakstīties

    Saņemiet piedāvājumu

     Reģistrācija maratonam